Begeleiding thuiszitters - Horizon begeleiding Assen

Horizon begeleiding biedt gespecialiseerde individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren zoals op school, werk of bij een andere dagbesteding.

De begeleiding is altijd gericht op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid in praktisch en sociaal emotioneel opzicht met als doel het bieden van perspectief van participatie op maat in de samenleving.

De doelgroep bestaat uit jongeren en (jong) volwassenen die door complexe psychiatrische problematiek niet in staat zijn om zelfstandig onderwijs, werk of een andere dagbesteding te volgen. Het gaat hier vaak om jongeren en (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en/of een angst- of aanverwante stoornis. Door hun problematiek lopen zij vast op één of meerdere leefgebieden en komen zij vervolgens vaak thuis te zitten zonder toekomst- perspectief.

Het team van betrokken en HBO-geschoolde begeleiders biedt:

  • Specialistische individuele begeleiding in de directe leefomgeving en/of op de oefenlocaties in Groningen, Leeuwarden en Assen
  • Traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs (TTVO)
  • Traject Thuiszitters ArbeidsPerspectief (TTAP)
  • Zorg en onderwijs in één traject (TTVO)

Jongeren die (dreigen) uitvallen uit het VO kunnen op de oefenlocaties deelnemen aan het TTVO traject. In dit traject werken wij samen met onderwijs: samenwerkingsverbanden, Het Sprengen College en/of de huidige school. De complexe problematiek van onze doelgroep vormt een zodanige belemmering voor het onderwijsproces, dat het een structurele beperking is voor hun onderwijsparticipatie. Het gevolg hiervan is dat zij niet meer in staat zijn om onderwijs te volgen op een vorm van regulier of speciaal onderwijs, waardoor zij (dreigend) thuis komen te zitten zonder school of andere dagbesteding.

In de praktijk:
Het individuele lesprogramma van Sprengen College (met ons samenwerkende organisatie) wordt afgestemd op de zorgvraag van de jongere. De begeleiding vanuit Horizon begeleiding is gericht op het vergroten van de praktische, sociale en emotionele zelfredzaamheid én op de leerondersteuning op het niveau van VMBO/HAVO/ VWO/MBO/ HBO. Doel van het TTVO is terugkeer naar de eigen school, een andere reguliere onderwijsinstelling, het halen van deelcertificaten, toeleiding naar arbeid of het kunnen volgen van een andere vorm van dagbesteding.

Zorg en arbeidstoeleiding in één traject (TTAP)
Jongeren en (jong)volwassenen zonder arbeidsperspectief kunnen deelnemen aan het TTZA traject. In dit traject werken wij samen met onderwijs en het arbeids- en dagbestedingsveld om de doelgroep die zonder toekomstperspectief thuiszit weer in ontwikkeling te brengen en uit het sociale isolement te halen.

In de praktijk:
Wij onderzoeken samen met de cliënt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, rekening houdende met de complexe problematiek en structurele beperking om deel te nemen aan reguliere maatschappelijke systemen. Wij analyseren de mogelijkheden en sterkte kanten van de cliënt en zoeken vervolgens samen met de cliënt naar een arbeids- of dagbestedingsplek, gecombineerd met deelcertificering in het MBO of andere onderwijsvorm.