Ontsluiten en bundelen van kennis - Autisme Netwerk Friesland

Autisme Netwerk Friesland geeft via hun website informatie over autisme en de vele mogelijkheden die er zijn in de provincie Friesland. Mogelijkheden op de diverse levensfasen en levensgebieden, zoals behandeling, ondersteuning, leer - en werk mogelijkheden.

Het Autisme Netwerk Friesland bestaat uit diverse organisaties die op de één of andere manier betrokken zijn bij mensen met autisme. Deelnemers aan het netwerk willen verbindend werken, kennis en kunde met elkaar delen, met als doel: goede ondersteuning, diagnostiek en of behandeling bieden aan mensen met autisme, in diverse levensfasen.

Hun missie is:
Het Autisme Netwerk Friesland (ANF) beoogt dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening vanuit het spectrum van autistische stoornissen in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt en inhoud krijgt.

Het Autisme Netwerk Friesland staat voor de zelfredzaamheid van mensen met ASS en hun omgeving in alle levensfasen op alle levensgebieden. De zorg, ondersteuning en mogelijkheden voor mensen met ASS dient in Friesland alle levensgebieden en alle levensfasen te beslaan. Deze vormen van zorg, ondersteuning en mogelijkheden moeten op elkaar aansluiten, elkaar aanvullen en elkaar ondersteunen. Dit om het voor mensen met ASS en hun omgeving zo makkelijk mogelijk te maken om de meest optimale vorm van ondersteuning in welke vorm ook te vinden, waarbij de regie zo veel mogelijk in handen blijft van mensen met ASS zelf.

Het Autisme Netwerk Friesland positioneert zich zodanig dat de missie en visie van het Netwerk actief blijft bij de deelnemende organisaties, waardoor de missie gerealiseerd wordt door de deelnemers van het netwerk. Het netwerk zet zich in om bekendheid te verwerven binnen de provincie Friesland om zo de samenwerking te bevorderen tussen de zorgverleners en de zorg en ondersteuning voor mensen met ASS goed vindbaar te laten zijn. Soepele doorstroming is de meerwaarde van het convenant.

De doelstellingen zijn:
Het is nodig te komen tot intersectorale, integrale en regionale afstemming, samenwerking en waar nodig ontplooiing van elkaars aanvullende activiteiten. Dit moet leiden tot kwalitatief hoogwaardige levensloopbestendige ondersteuning en begeleiding voor mensen met ASS en hun familie/ naasten (op alle levensterreinen en in alle levensfasen).

Concreet betekent dit:

  • Het hulp aanbod voor mensen met ASS passend en sluitend maken op alle levensgebieden in alle levensfasen.
  • Gezamenlijk zorg dragen voor het afstemmen van het aanbod voor mensen met ASS, het aanbod zichtbaar maken voor elkaar als zorgorganisaties en voor mensen met ASS en hun netwerk.
  • Gezamenlijk activiteiten ontplooien ter bevordering van de samenwerking voor en met mensen met ASS.
  • Het afstemmen van de activiteiten met de medepartners om het aanbod zo compleet mogelijk te maken.
  • Het signaleren van knelpunten en hier actie op ondernemen.

(tekst afkomstig uit: 'visiedocument Autisme Netwerk Friesland')