OPaZ

OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe vragen makkelijker maken. 

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Kleinschalige, groene zorglocatie waar dagbesteding, onderwijs en begeleiding wordt geboden o.a. aan kinderen (5 - 12 jaar) met autisme en aan thuiszitters. Ook logeeropvang in weekenden, vakanties en doordeweeks.
Onderwijszorgarrangement met (dag)behandeling, begeleiding en onderwijs(activiteiten) voor kinderen (4-18 jr.) die bijvoorbeeld wegens autisme-problematiek niet meer naar school kunnen en nergens terecht kunnen. 
Onderwijszorgarrangement met (dag)behandeling, begeleiding en onderwijs(activiteiten) voor kinderen (4-18 jr.) die bijvoorbeeld wegens autisme-problematiek niet meer naar school kunnen en nergens terecht kunnen. 
Tijdelijke onderwijsvoorziening voor uitvallende leerlingen van alle scholen die behoren tot het zogenoemde Samenwerkingsverband VO-VSO Groningen stad. 
Ontwikkelplek met combinatie van zorg en onderwijs voor kinderen met autisme (4 -18 jr) die wel onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod. 
Onderwijs aan leerlingen (4-13 jr.) die door prikkelgevoeligheid, autisme of disharmonisch intelligentieprofiel moeite hebben met aansluiting bij andere onderwijsvormen (gedragsproblematiek).  
Particuliere school met passend onderwijs voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen (bv autisme). Zowel basis- als voortgezet onderwijs. 
Autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren (12 -23 jr.) die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs.
Begeleiding aan jongeren met autisme (> 16 jr) die dreigen uit te vallen op school of al thuiszitten om via digitaal onderwijs te re-integreren in het onderwijs of een startkwalificatie te behalen. 
Voortgezet speciaal onderwijs voor havo/vwo leerlingen met diagnose in het autistisch spectrum, die onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet) onderwijs.