110 resultaten
Leerplek voor schoolverlaters (SO) en jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme, die niet meer op een kinderdagcentrum terecht kunnen. Hier leren zij vaardigheden om later passende dagbesteding te kunnen vinden.
Het Hofpark biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen (4 t/m 13 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben rondom hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een autisme-en gedragscoach biedt in de Schakelklas extra begeleiding.
De Argo Goes is een VSO-school voor jongeren (12-18 jr.) met o.a. internaliserend gedrag (autisme). Het gaat om jongeren die om verschillende redenen (al langer) uitgevallen zijn binnen het regulier onderwijs.
Slimmerik is een regionale organisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses en/of problematiek bij jeugd tot 18 jaar. Biedt o.a. diagnostiek, (gezins)behandeling en dagbehandeling voor thuiszittende jongeren.
Het Berg en Bosch College biedt gespecialiseerd, diplomagericht onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme en/of aanverwante gedragsproblematiek. Extra mogelijkheden: Intensieve Klas en Verder In Praktijk klas.
De Barrage biedt dagbesteding, begeleiding en vakantie-opvang op een boerderij voor (jong)volwassenen met een beperking, waaronder ASS, én voor kinderen/jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 – 8 jr.) met ASS en biedt o.a. individuele dagbehandeling bij uitval van school en begeleiding bij gedeeltelijke uitval van school.
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Dagbesteding voor normaal/hoogbegaafde mensen met autisme. Biedt een gevarieerd aanbod met specialisatie IT/ICT en een onderwijspilot. Hier kunnen deelnemers onderzoeken in welke richting ze zich verder willen ontwikkelen.