111 resultaten
De Ervaring is een plek voor schoolverlaters (SO) en jongeren die, als zij 18 jaar worden, niet meer op een kinderdagcentrum terecht kunnen. Doelgroep: jongeren met een verstandelijke beperking en/of stoornis in het autistisch spectrum.
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 – 8 jr.) met ASS en biedt o.a. individuele dagbehandeling bij uitval van school en begeleiding bij gedeeltelijke uitval van school.
Onderwijs-zorgarrangement voor leerplichtige jongeren (12-18 jr.) die om verschillende redenen uitgevallen zijn op het (regulier) onderwijs. Diplomagericht onderwijs in combinatie met dagbehandeling.
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding in kleine groep (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding aan jongeren (10 - 18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Dagbesteding met gevarieerd en dynamisch aanbod met specialisatie IT/ICT. Hier kun je op adem komen, in alle rust onderzoeken wat het beste bij je past en waar je je goed bij voelt en ontdekken in welke richting je je verder zou willen ontwikkelen. 
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VMBO basis t/m VWO nivau)  voor jongeren die merendeels in behandeling zijn bij Youz (GGZ) vanwege neuropsychiatrische problemen (ADHD, autisme, tics). Schoolduur voor de duur van hun behandeling.
Begeleiding op maat voor kinderen en jongeren (6 -18 jr.) die graag leren, maar door (internaliserende) problemen zijn uitgevallen binnen het regulier onderwijs. Doel is terugkeer naar onderwijs, in welke vorm dan ook. 
Specialistische behandel- en begeleidingstrajecten in de natuur voor kinderen en (jong)volwassenen die niet meer passen in het reguliere of gecontracteerde zorgaanbod en/of geen onderwijs meer ontvangen en/of dreigen in een crisis/uithuisplaatsing te raken.